การรับประกัน / เปลี่ยนคืน สินค้า

 

        **ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืน ในกรณีที่รอยตำหนิไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ต้องส่องด้วยแว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน(Lifetime Warranty) เฉพาะสินค้า Zus Nonda

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน(Lifetime Warranty) เฉพาะสินค้า Krusell

  วิธีการ Claim Lifetime Warranty

ข้อยกเว้นในการเปลี่ยนคืนสินค้า

 

ขั้นตอนในการติดต่อเพื่อขอรับการรับประกันหรือเปลี่ยนคืนสินค้า

  1. ส่งรายละเอียดและปัญหามาที่ admin@se-update.com 
  2. ลูกค้าทำการส่งสินค้าคืนทางร้าน ตามที่อยู่ ตู้ปณ.44 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407 (หากจัดส่งไปที่อยู่อื่น ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหายและล่าช้า)
  3. โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องกลับมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และของภายในบรรจุภัณฑ์ครบชุด
  4. ทางร้านตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืน โดยใช้เวลา 5 - 7 วันทำการ
  5. ทางร้านติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า